Uporedna politika

CILJ PREDMETA

Sticanje znanja o prirodi, karakteru i načinu funkcionisanja najvažnijih modela političkih sistema savremenih država (parlamentarnom, predsedničkom, polupredsedničkom…), kao i njihovih najvažnijih institucija (zakonodavnih, izvršnih, sudskih…).

ISHOD PREDMETA

Analizirajući i upoređujući modele političkih sistema i njihovih ključnih institucija, studenti će biti u stanju da shvate raznovrsnost organizovanja osnovnih političkih institucija u različitim nacionalnim i društvenim kontekstima, kao i da procenjuju ne samo mogućnosti i ograničenja samih institucija i modela, već i političkih ideja i teorija na osnovu kojih su oni stvoreni.

SADRŽAJ PREDMETA

Teorijska nastava

Predmet ima dva metodološki različita dela. Prvih šest tema/ predavanja bave se uporednom analizom osnovnih modela i institucija savremenih nacionalnih političkih sistema. U drugom delu, odnosno u toku narednih šest tema/ predavanja, detaljno se izučava institucionalna arhitektura i funkcionisanje šest savremenih političkih sistema, odabranih po kriterijumima uticaja i reprezentativnosti.

Teme/ predavanja:

Demokratski oblici vlasti; Nedemokratski oblici vlasti; Izbori, partije, izborni i partijski sistemi; Vertikalna organizacija vlasti; Zakonodavna vlast; Izvršna vlast; Politički sistem Velike Britanije; Politički sistem SAD; Politički sistem Francuske; Politički sistem Nemačke; Politički sistem Rusije; Politički sistem Kine.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad, Simulacije


Vežbe: Studenti imaju obavezne vežbe (jedan čas nedeljno), na kojima, uz korišćenje osnovne i dodatne literature, diskutuju o najvažnijim temama svakog predavanja, i/ili unapred pripremaju pisane radove ili prezentacije.

STUDIJSKI PROGRAM
SEMESTAR
STATUS
ČASOVI
ESPB
Osnovne akademske politikološke studije
3
Obavezan
3+1
6
Osnovne akademske studije novinarstva
3
Obavezan
3+1
6
Osnovne akademske studije međunarodne politike
3
Obavezan
3+1
6
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada
3
Izborni
3+1
6
Close Menu