Predavači

Jovan Teokarević

profesor dr

Rođen u Leskovcu 25. novembra 1957. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1976-1980. god. (osnovne studije – međunarodni smer, poslediplomske studije – politička teorija i metodologija). Na FPN-u juna 1991. odbranio magistarsku tezu, na temu „Radnici i upravljanje proizvodnjom u ‘realnom socijalizmu'“ (mentor: prof. dr Vojislav Stanovčić), a aprila 2001. i doktorsku disertaciju  „Institucija predsednika republike u post-komunističkim režimima Istočne Evrope“ (mentor: prof. dr Vojislav Stanovčić). Nagrađivan više puta za uspeh na osnovnim i poslediplomskim studijama (prosečna ocena na osnovnim studijama: 9,76). Od 1981. do 2003. godine radio kao istraživač u Institutu za evropske studije (do 1988. godine naziv je bio: Institut za međunarodni radnički pokret). Od 2003. godine radi na Fakultetu političkih nauka, prvo u zvanju docenta, a od 2008. u zvanju vanrednog profesora.

STALNI GOSTUJUĆI PROFESOR:

College of Europe, Natolin Campus, Varšava, master program, 2016. –

University of Vienna, Beč, master program, 2010-2015.

NATO Defense College, Rim, 2001-2009.

KURSEVI:

Uporedna politika (raniji naziv: Savremeni politički sistemi, FPN, druga godina osnovnih studija)

Politički sistemi novih demokratija (FPN, treća godina osnovnih studija, do 2017) 

Političke ustanove i politički život na Balkanu (raniji naziv: Politički sistemi Jugoistočne Evrope, FPN, četvrta godina osnovnih studija)

Tranzicija i konsolidacija demokratije u postkomunističkim društvima (FPN, master studije)

Constitutional and Political Systems in Southeastern Europe (FPN, Interdisciplinary Joint Master Program in Southeastern European Studies)

EU Integration and Enlargement (FPN, Interdisciplinary Joint Master Program in Southeastern European Studies)

Studying Southeastern Europe: Interdisciplinary Approaches, Research and Thesis writing (FPN, Interdisciplinary Joint Master Program in Southeastern European Studies)

Western Balkans EU Integration: Actors, Strategies, Challenges (College of Europe, Natolin Campus, Varšava, stalni gostujući profesor, od 2016)

The EU and the Balkans (Master program, Vienna University, Beč, stalni gostujući profesor, 2010-2015)

Regional Cooperation and External Influences (Master program, Vienna University, Beč, stalni gostujući profesor, 2010-2015)

Redovna serija predavanja o Zapadnom Balkanu na master programu o Balkanu (National and Kapodistrian University of Athens, Atina, stalni gostujući profesor, od 2015)

Balkans (NATO Defense College, Rim, stalni gostujući profesor, 2001-2009)

Spoljna politika Evropske unije (Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije/ SR Jugoslavije, stalni gostujući profesor, 2007-2010)

Tranzicija u demokratiju – uporedni aspekti, Balkanska tranzicija, Politički sistemi postkomunističkih zemalja Jugoistočne Evrope, Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM, 1998-2000)

Evropa i Balkan, Beogradska otvorena škola (BOŠ, 1997-2003)

  RUKOVOĐENJE:

Akademski koordinator master programa Interdisciplinary Joint Master Program in Southeastern European Studies, sa Univerzitetom u Gracu, 2012-2019.

Rukovodilac fakultetskog Centra za interdisciplinarne studije Balkana, od 2012.

Osnivač i direktor Beogradskog centra za evropske integracije, 2003-2010.

Koordinator postdiplomskog programa „Tranzicija i rekonstrukcija“ Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM, 1998-2000). 

KNJIGE

Autorske knjige:

Of Friends and Foes: Balkan Nations in Serbian Press, Čigoja štampa, Beograd, 2019, str. 275, ISBN 978-86-531-0476-4.

 Western Balkans Between Deep Crises and Uncertain Perspectives, Čigoja štampa, Beograd, 2019, str. 227, ISBN 978-86-531-9474-0.

 Demokratizacija i evropeizacija Balkana (drugo prošireno izdanje, prvo 2013), Čigoja štampa, Beograd, 2019, str. 185, ISBN 978-86-531-0475-7.

 Tranzicija i integracija, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str. 220, ISBN 978-86-7549-765-3. 

 Druga Evropa: od demokrature do demokratije, Beogradski centar za evropske integracije, Beograd, 2008, str. 260, ISBN 978-86-907057-1-9. 

 Ni rat ni mir: srpska politika na razmeđu vekova, Beogradski centar za evropske integracije, Beograd, 2008, str. 295, ISBN 978-86-907057-0-2.

 Bezbednost Evrope i širenje NATO-a (koautor sa Branislavom Milinkovićem), Institut za evropske studije, Beograd, 1998. 

Priređivač knjiga:

Perspectives of a Multiethnic Society in Kosovo,ko-urednici: Stefan Surlić i Bakim Baliqui, objavljeno na tri jezika: srpskom, engleskom i albanskom, Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd, 2015, str. 382, ISBN 978–86–85381–34–8.  

Evropeizacija institucija: zaštita životne sredine u Grčkoj i Srbiji, Beogradski centar za evropske integracije, Beograd, 2005, str. 311, ISBN 86-907507-8.

Balkan kao evropski region, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, str. 216, ISBN 86-82057-31-X.

Kako ubrzati pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, str. 121, ISBN 86-82057-29-8.

Tranzicija deceniju posle: pouke i perspektive, ko-urednik: Laslo Sekelj, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, str. 238, ISBN 86-82057-30-1- 9.

Jugoslavija i Bugarska: dobri evropski susedi, ko-urednik: Radmila Nakarada, Jugoistok XXI, Beograd, 2003, str. 217, ISBN 86-904399-1-9.

Ekonomske sankcije UN: uporedna analiza i slučaj Jugoslavije, ko-urednik: Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije, Beograd, 1998.

 Napuštanje socijalizma, ko-urednik: Vladimir Gligorov, Institut za evropske studije, Beograd, 1990.

Kriza, raspad i reforme, ko-urednik: Vladimir Gligorov, Institut za evropske studije, Beograd, 1990.

Modernizacija i društveni razvoj, Institut za evropske studije, Beograd, 1990.

Reforme, drugi korak: Mađarska, Poljska, Bugarska, Institut za evropske studije i Institut za međjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1998.

Marks i socijalizam: protivrečnosti i perspektive, ko-urednik: Putnik Dajić, Institut za evropske studije, Beograd, 1998.

ČLANCI U ČASOPISIMA I POGLAVLJA U KNJIGAMA

„Starovremski metod i mladalački duh Vojislava Stanovčića“, u: Ilija Vujačić i Dušan Marković (ur.), Vojislav Stanovčić: Život posvećen idejama – zbornik radova“, Fakultet političkih nauka, 2019, ISBN 978-86-6425-050-4.

“Western Balkans between deep Crises and uncertain Perspectives”, u: Jacques Rupnik and Pavel Seifter (eds), Europe at the Crossroads: Democracy, Neighborhoods, Migrations. The Vaclav Havel European Dialogues 2014–16, Vaclav Havel Library, Prague, 2018, pp. 87-101, ISBN 978-80-87490-93-8. 

“Serbia and the Migrant Crisis: Solidarity within Policy Shifts”, u: Pavlos Gkasis, Alexandra Prodromidou, Nikos Zaharis (eds), European Migrant Crisis Symposium: Challenges of a fragmented Corridor, South East European Research Centre, Thessaloniki, 2017, pp. 28-32, ISBN 978-960-9416-16-0.

“Serbia: A complex Set of Cooperation and Confrontation Lines”, u: Remzi Lani (ed), Media and Civil Society in the Western Balkans, Albanian Media Institute, Tirana, 2016, pp. 111-131, ISBN 978-9928-172-95-5.  

„Skroman napredak ka sve manje poželjnoj Evropskoj uniji: Zapadni Balkan u evropskim integracijama 2015-16.“ (objavljeno i na engleskom: „A Modest Progress towards an increasingly undesired Union: Western Balkans in European Integration 2015-16“), u: Spoljnopolitičke sveske (Foreign Policy Papers), No. 1, 2016, s. 7-16, ISBN 978-86-83767-54-0, ISBN 978-86-83767-56-4. 

„Da li Srbija može da bude neutralna zemlja?“, u: Dragan Simić, Dejan Milenković, Dragan  Živojinović (ur.), Neutralnost u međunarodnim odnosima. Šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske, Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2016, pp. 87-112, ISBN 978-86-84031-97-8.       

„Serbia: Perspectives on Eurasian Integration“, u: Absorb and Conquer: An EU Approach to Russian and Chinese Integration in Eurasia, European Council on Foreign Relations, London, 2016, pp. 56-65, ISBN 978-1-910118-74-0.            

“Serbia: Tabloids and Comments Sections Spread Stereotypes and Hate Speech like in War Times”, u: Remzi Lani (ed), Reporting Neighbors in Balkan media,Albanian Media Institute, Tirana, 2015, pp. 115-135, ISBN 978-9928-172-52-5.

 „Ograničenja regionalne saradnje“ (objavljeno i na engleskom: „Limits of Regional Cooperation“), u: Jelica Minić (ur.), Izazovi spoljne politike Srbije (Challenges of Serbia’s Foreign Policy), Fondacija Fridrih Ebert i Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2015, pp. 43-53, ISBN 978-86-83767-51-9, ISBN 978-86-82391-98-2. 

“Erweiterungsmuedigkeit in der EU und Reformmuedigkeit in den Laendern des Westlichen Balkan” („Zamor od proširenja u Evropskoj uniji i zamor od reformi u zemljama Zapadnog Balkana“), Der Donauraum, Jahrgang 53, No. 1, 2013 (objavljeno 2015), pp. 119-133, ISSN 0012-5415.   

„Ten Years of Post-Milosevic Transition in Serbia: Problems and Prospects“, u: Jacques Rupnik (ed.), The Western Balkans and the EU: ‘The Hour of Europe’, Institute for Security Studies of the European Union, Paris, 2011, pp. 59-78, ISBN 978-9198-187-8.

„‘Arapsko proleće‘ i demokratizacija u uporednoj perspektivi”, Analiza politike – stručni časopis za analizu politike, Centar za demokratiju, Fakultet političkih nauka, Beograd, No. 1, 2011, s. 30-34, ISSN 2217-6233.

“’Western Balkans’ EU Integration: How to Overcome the Remaining Obstacles”, u: Božidar Cerović and Milica Uvalić (eds.), Western Balkans’ Accession to the European Union. Political and Economic Challenges, Centar za izdavacku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2010, pp. 3-22, ISBN 978-86-403-11-7.

„Demokratizacija postkomunističkih političkih sistema na Balkanu“, u: Milan Podunavac (ur.), Država i demokratija, Službeni glasnik i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009. Objavljeno i na engleskom: “Democratization of the Balkan Postcommunist Political Systems”, u: Milan Podunavac (ed), State and Democracy, Službeni glasnik i Fakultet političkih nauka, Beograd,  2011, стр. 353-371, ISBN 978-86-519-0949.

Review of Relations in the Region: 10 years of Normalisation of Relations – First Decade of the Igman Initiative, objavljeno i na srpskom: Bilans odnosa u regionu: 10 godina normalizacije odnosa – prva decenija Igmanske inicijative, ko-autor: Milan Simurdić, Centar za regionalizam, Novi Sad, 2010, s. 1-35.

„NATO-EU as a Strategic Partnership: Toward a Global Cooperation in the Stabilisation of the Region“, u: Stabilisation and Integration Perspectives for the Western Balkans, Bourgogne Balkans Express with the support of the SciencesPo, Dijon, 2009.

“Challenges and Perspectives of Serbia and Montenegro in the Accession to the European Union”, in:Ozan Erozden (ed.), EU Enlargement towards South/East Europe, Foundation for Middle East and Balkan Studies, Y.T.U. Department of Political Science and International Relations, Istanbul, 2007. pp. 71-88.

„Srbija i Crna Gora: ka nacionalističkoj prošlosti ili evropskoj budućnosti?“, u: Jovan Teokarević (ur.), Balkan kao evropski region, IES, Beograd, 2004, pp. 11-30.

“European Perspective of the Balkans: A View from Serbia”,http://westernbalkans.info/htmls/page.php?category=405&target=345

„Serbian Parliament and Federal Yugoslav Parliament in Kosovo Crisis”, United Nations Development Program/ Inter Parliamentarian Union, 2005, pp. 1-29.

„EU Accession and the Serbian-Montenegrin Constitutional Charter”, Romanian Journal of Political Science, Vol. 3, No. 2, Winter 2003, pp. 39-49. 

“Bugarska i Bugari u srpskoj štampi u vreme jugoslovenske krize”, u: Jovan Teokarević i  Radmila Nakarada (ur.), Jugoslavija i Bugarska – dobri evropski susedi, Jugoistok XXI, Beograd, 2003, s. 185-203.

“Prezidencijalizam i parlamentarizam u postkomunističkoj Evropi”, u: Laslo Sekelj i Jovan Teokarević (ur.), Tranzicija deceniju posle: pouke i perspektive, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, s. 172-191.

„Evropa na Balkanu”, u: Jovan Teokarević (ur.), Balkan kao evropski region, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, s. 205-215.

“Evropska integracija Srbije i Crne Gore: kako najbolje iskoristiti iskustva drugih?”, u: Jovan Teokarević (ur.), Kako ubrzati pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, Institut za evropske studije, Beograd, 2004, s. 22-30.

„SR Jugoslavija i Partnerstvo za mir“, Prizma, maj 2002, s. 11-18.

„Post-Milosevic Serbia in Search of Stability“, u: Stefano Bianchini (ed), From the Adriatic to the Caucusus: The Dynamics of (De)stabilisation, ed. by Stefano Bianchini, Longo editore, Ravenna, 2001, pp. 45-62.

„Between Bombs and Censorship: Serbian Press in NATO War against Yugoslavia“, u: Kosovo as a Media War: Perspectives in the Balkan Press, Access, Sofia, 1999, pp. 2-11.

„Sankcije, ekonomski razvoj i demokratizacija“, u: Slobodan Samardžic, Radmila Nakarada, Ðuro Kovačević (ur.), Lavirinti krize – preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije, Institut za evropske studije, Beograd, 1999, s. 325-346. Objavljeno i na engleskom: „Sanctions, Economic Development and Democratization“, u: Lidija Basta, Radmila Nakarada, Slobodan Samardžić (eds), The Labyrinths of the Crisis: Prerequisites for the Democratic Transformation of the Federal Republic of Yugoslavia, Institut du federalisme, Fribourg, 2001, pp. 359-386.

„Presidential Powers in FR Yugoslavia“, Rigas Project, Centre for European Constitutional Law, Athens, 1999, www.cecl.gr/rigas, pp. 1-17.

„FR Yugoslav National Minorities in Legal Norms and Political Reality“ Rigas Project, Centre for European Constitutional Law, Athens, 1999, www.cecl.gr/rigas, pp. 1-19.

„Media and Xenophobia: National Minorities in the FR Yugoslav Press“, u: Božidar Jakšić (ed), Interculturality vs. Racism and Xenophobia, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 1998, pp. 303-313.

„Sankcije UN protiv SR Jugoslavije u uporednoj perspektivi“, ko-autor: Aleksandra Mijalković, u: Miroslav Prokopijević i Jovan Teokarević (ur.), Ekonomske sankcije UN – uporedna analiza i slučaj Jugoslavije, Institut za evropske studije, Beograd, 1998, s. 51-82.

„Neither War Nor Peace: Serbia and Montenegro in the First Half of the 1990s“, u: David .A. Dyker & Ivan Vejvoda (eds.), Yugoslavia and after. A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth, Longman, London and New York, 1996, pp. 179-195.

„Institucionalizacija etničkog konflikta u istočnoj Evropi“ u: Thomas Fleiner i Slobodan Samardžić (ur.), Federalizam i problem manjina u višeetničkim zajednicama, Institut za evropske studije, Beograd, 1994. Objavljeno i na nemačkom: „Die Institutionalisierung des ethnischen Konfliktes in Ost-europa“, u: Foederalismus und Minderheitenproblem in multiethnischen Gemeinschaften. Eine vergleichende Analyse ueber die Schwiez und Jugoslawien, Hrsg. S. Samardžić, T. Fleiner, Institut du federalisme, Fribourg, 1995, s. 227-267. 

„Strah i nada: Srbija i Crna Gora u 1995“, u: Slobodanka Kovačević i Putnik Dajić, Hronologija jugoslovenske krize 1995, Institut za evropske studije, Beograd, 1996. Objavljeno i na engleskom: „Fear and Hope: Serbia and Montenegro in 1995“, u: Slobodanka Kovačević and Putnik Dajić, Chronology of the Yugoslav Crisis 1995, Institute for European Studies, Belgrade, 1996, pp. 31-50.

„Kontinuitet uprkos promenama: politička dinamika u Srbiji i Crnoj Gori u 1994“, u: Slobodanka Kovačević i Putnik Dajić, Hronologija jugoslovenske krize 1994, Institut za evropske studije, Beograd, 1995. Objavljeno i na engleskom: „Continuity Despite Changes: Political Dynamics in Serbia and Montenegro in 1994“, u: Slobodanka Kovačević and Putnik Dajić, Chronology of the Yugoslav Crisis 1994, Institute for European Studies, Belgrade, 1995, pp. 9-32.

„Totalitarizam“, u: Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, s. 1195-1201. 

Međunacionalni sukobi i rat na prostorima bivše Jugoslavije i mogućnost njihovog rešavanja, koautor (ko-autori: Lidija Basta-Posavec, Radmila Nakarada, Slobodan Samardžić, Đuro Kovačević), Institut za evropske studije, Beograd, 1992. Objavljeno i na engleskom: Interethnic Conflicts and War on the Territory of Former Yugoslavia and Possibilities for Their Solution, Institute for European Studies, Belgrade, 1992. 

„Jugoslavija i Istočna Evropa: obeležja prelaznog perioda“ u: Radmila Nakarada, Lidija Basta-Posavec i Slobodan Samardžić (ur), Raspad Jugoslavije – produžetak ili kraj agonije?, Institut za evropske studije, Beograd, 1991, s. 45-54.

„How to Get in and out of War Communism?“, u: East European Reporter, Vol. 5, No. 5, September-October 1992.

“Napuštanje socijalizma: Jugoslavija i Istočna Evropa”, Sociologija, No. 4, 1990.

“Postsocijalistička Poljska: od dualizma ka pluralizmu”, u: Kriza i reforme socijalizma u svetu: veliko spremanje, Komunist, Beograd, 1989.

“Rađanje demokratije: o počecima političkog pluralizma u Mađarskoj”, u: Politički pluralizam u socijalističkim zemljama, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1989. 

“Mađarska između demokrature i demokratije”, u: Vladimir Gligorov i Jovan Teokarević (ur.), Napuštanje socijalizma, Institut za evropske studije, Beograd, 1990. Objavljeno i na slovenačkom: “Madžarska med demokraturo in demokracijo”, Teorija in praksa, Nos. 11-12, 1989. 

“Reforme vladajućih partija u Poljskoj, Mađarskoj i Bugarskoj: nove ideje i tendencije”, u: Reforme partija: nove ideje i tendencije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1988.

“Ka novom konsenzusu: legitimnost i reforme u socijalizmu”, u: Jovan Teokarević (ur.), Reforme, drugi korak: Mađarska, Poljska, Bugarska, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Institut za evropske studije, Beograd, 1988. Objavljeno i na slovenačkom: “Legitimnost in reforme v socijalizmu”, Teorija in praksa, Nos. 1-2, 1989.

“Participacija in totalitarizem: romunski primer”, Teorija in praksa, Nos. 9-10, 1988.

“Reforme u Bugarskoj”, Marksistička misao, No. 2, 1988. Objavljeno i u knjizi Društvene reforme u socijalističkim zemljama, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1989.

“Samoupravljanje u Bugarskoj”, Samoupravno pravo, No. 1, 1988.

“Moć i vlast u ‘realnom socijalizmu’”, u: Zagorka Golubović (ur.), Teorija i praksa realnog socijalizma: rezultati uporednog istraživanja, “Filip Višnjić” i Centar za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 1987.

“Antropološki radikalizam – politički realizam”, pogovor za knjigu Agnes Heller, Ferenc Feher, Gyorgy Markus, Diktatura nad potrebama, Rad, Beograd, 1986.

“Filozofija čina Žorža Sorela”, Gledišta, Nos. 7-8, 1985.

“Stalna neutralnost Austrije”, Naše stvaranje, Nos. 1-2, 1981.

 

SPECIJALIZACIJE U INOSTRANSTVU:

-Institut države i prava, Moskva

-Central European University, Prag

-Radio Free Europe, Minhen

-Institute of Federalism, Fribur

-University of Trento, Trento

-University of Regensburg, Regensburg

-NATO Defense College, Rim

            STRANI JEZICI:

-Engleski – govori, predaje i piše

-Francuski, italijanski, ruski – govori

            NAGRADE: 

Oktobarska nagrada grada Beograda za najbolji seminarski rad na poslediplomskim studijama („Filozofija čina Žorža Sorela“), 1981. 

Nagrada „Doprinos godine Evropi“ Evropskog pokreta u Srbiji i Međunarodnog evropskog pokreta, 2007. 

UREDNIK U ČASOPISIMA I EDICIJIMA KNJIGA:

Urednik svih izdanja Instituta za evropske studije (1991-2003). 

Član redakcija domaćih i inostranih časopisa: Međunarodni radnički pokret, Sociologija, East-East, East European Reporter, Balkan Neighbours, Vojno delo.  

Urednik mesečnika „Evropski forum“, nedeljnik Vreme, 2003-2007. 

Član redakcije edicije knjiga Izazovi (IIC SSO Srbije). 

            OSTALO:

-Predsednik Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, 2013-2018.

-Član Upravnog odbora Beogradskog fonda za političku izuzetnost

-Član Upravnog odbora Centra za spoljnu politiku

-Član Upravnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji

UČEŠĆE U NACIONALNIM NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA:

-Podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji

-Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije

-Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U OSTALIM NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA:

UB FPN koordinator međunarodnog projekta CTRL + Enter  Europe: Jean Monnet Migrant Crisis Network, koordinator celog projekta: South East European Research Centre, Thessaloniki, finansijer: Evropska komisija (2016-2019)

Koordinator međunarodnog projekta Perspectives of a multi-ethnic society in Kosovo, finansijer: Britanska ambasada u Srbiji, 2015.

FPN koordinator međunarodnog projekta Populism in Macedonia and Serbia, sa Eurothink: Center for European Strategies, Skopje, finansijer: Balkan Trust for Democracy, 2015.

Koordinator međunarodnog projekta Regionalne posledice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, finansijer: Fondacija za otvoreno društvo, 2013.

Koordinator UB FPN međunarodnog projekta 144949-TEMPUS-2008-AT-JPCR, Example of Excellence for Joint (Degree) Programme Development in South Eastern Europe, priprema master programa Interdsciplinary Joint Master Program in Southeastern European Studies, glavni koordinator: Univerzitet u Gracu (2009-2012)

Učesnik u međunarodnom projektu Pluralism in the Constitutional Transition of the Balkans: Rights and Guaranties, University of Trento, 2005-2008.

Učesnik u međunarodnom projektu Support to promotion of reciprocal understanding of relations and dialogue between the European Union and the Western Balkans, koordinator projekta: Evropejski institut (Sofija, Bugarska), 2004-2006.

Koordinator iz Srbije međunarodnog projekta DRINA (Democratic Reform and Control of the Defence Organisation), koordinator celog projekta: Centre for European Security Studies,  Groningen, Holandija, 2005-2006.

Koordinator iz Srbije međunarodnog projekta Hellenic-Serbian cooperation on environmental institution building, koordinator celog projeka: Nomos & Physys, Atina, Grčka, 2003-2004.

Koordinator iz Srbije međunarodnog projekta DEMCON-SEE (Democratic Control: Parliament and Parliamentary Staff Education Programme), koordinator celog projekta: Centre for European Security Studies (CESS), Groningen, Holandija, 2003.

Koordinator projekta Prilog strategiji Srbije za pridruživanje SR Jugoslavije Evropskoj uniji, Institut za evropske studije, Institut za uporedno pravo, Institut ekonomskih nauka, 2001- 2002; finansijer: Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Srbije.

Koordinator projekta Medunarodna letnja škola evropskih studija“, Institut za evropske studije, 2002, finansijer: Higher Education Support Programme (HESP), Open Society Institute, Budapest.

Koordinator projekta Parlamentarna kontrola bezbednosnog sektora“, 2002, finansijer: Organizacija za evropsku bezbednosti i saradnju, Misija pri SR Jugoslaviji. 

Koordinator projekta Balkan kao evropski region“ (1997-2000), Institut za evropske studije, finansijer: Fond za otvoreno društvo.

Koordinator iz Srbije međunarodnog projekta Balkan Neighbours, koordinator celog projekta: ACCESS, Sofija (Bugarska), 1994-2000.

Close Menu