Predavači

Zoran Krstić

profesor dr

Obrazovanje

• Doktorat, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2003
• Magistratura, Fakultet političkih nauka, Beograd, 1996.
• Diploma, Fakultet političkih nauka, Beograd, 1989.

Sadašnja pozicija na FPN:
• Redovni profesor, naučna oblast – POLITIČKI SISTEMI

Predmeti na kojima je angažovan
• Uporedna politika (Savremeni politički sistemi)
• Politički sistemi Istočne i Jugoistočne Azije
• Politički sistemi Latinske Amerike
• Komparativni politički sistemi

Kretanje u karijeri
• 2014 – , Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
• 2009 – 2014, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
• 2003-2009, Docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
• 1996-2003, Asistent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
• 1991-1996, Asistent-pripravnik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
• 1994-1996, Šef Kabineta Predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije
• 1987-1988, Student-prodekan na Fakultetu političkih nauka

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu
• Univerzitet “La Sapienza” (Rim, Italija), u okviru interdisciplinarnog master programa – EuroSapienza “European and International Policies and Crisis Managment” (ranije “State Management and Humanitarian Affairs”) predaje kurs Institution Building and Human Rights, 2006 –
• Univerzitet u Ajovi (SAD), University of Iowa, Iowa City, 2005.
• Diplomatska akademija (MIP) – Osnovi političkog i privrednog sistema Republike Srbije, 2014.

Oblasti naučnog interesovanja
• Regionalne studije (area studies),
• Regionalne komparativne politike zemalja u razvoju,
• Parlamentarizam i prezidencijalizam,
• Modeli demokratije i demokratizacije,
• Autoritarni i totalitarni politički sistemi.

Najvažnije objavljene knjige
1. LATINSKA AMERIKA – IZAZOVI I PREPREKE DEMOKRATIZACIJE, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2014, str. 221. – ISBN: 978-86-84031-75-6
2. KOMPARATIVNA POLITIKA – ESEJI, Zbornik radova (priređivač), Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2014, str. 157.- ISBN: 978-86-84031-73-2
3. MODERNI NEDEMOKRATSKI REŽIMI NASILjA, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2008, str. 99. – ISBN 978-86-7558-625-8
4. POLITIČKA ULOGA I MOĆ PARLAMENTA U PARLAMENTARNIM SISTEMIMA, Institut za političke studije, Beograd, 2008, str. 183. – ISBN 978-86-7419-163-7
5. SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI ZEMALjA JUGOISTOČNE AZIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 266. – ISBN 978-86-7549-635-9

Učešće u istraživačkim projektima
2010-2014. – „Civilno društvo i religija“, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu
• 2014 – „Security as a Condition of Democratization – Example of Sub-Saharan Africa“ – referat na međunarodnom naučnom skupu, „Dani Arčibalda Rajsa“, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 3-4. mart 2014.
• 2012 – „Future and Perspective of Democracy in the Divided Societies“ referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji – „Ortodoxy and Mondialism“, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, CESNA-B, Beograd, 22-23. jul 2012.
• 2012 – „Serbia’s Relations with Greece and Albania: New Challenges and Perspectives“- referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji, „Improvement of Relations Between Serbia and Southeast European States”, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 8-9. oktobar 2012.
• 2010 – „Dani Latinske Amerike“ – referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji, „Paralelni procesi tranzicije u zemljama Jugoistočne Evrope i Latinske Amerike“, Beograd, 6-8. decembar 2010.
• 2005 – Midwest Political Science Association, 63. Annual Meeting, April 15-18, Chicago, USA
• 1999 – “Upoređivanje političkih sistema u delu Dositeja Obradovića”, naučni skup: “Život i delo Dositeja Obradovića”, SANU, Beograd.
• 1999 – “Demokratska tranzicija i konsolidacija političkih sistema zemalja postkomunističkog Balkana”, naučni skup: “Kultura, razvoj i saradnja na Balkanu”, Niš.
• 1997 – “Decentralizacija i regionalizam u zapadnoevropskim demokratijama”, naučni skup: “Lokalna vlast – uprava i samouprava”, Niš.

Međunarodne letnje škole
• “Postsocijalističke zemlje u transformaciji”, (Budva, Crna Gora, 1998).
• Savaria International Summer University – “Central Europe and the European Union – HannibalAntePortas?“, (Kőszeg, Mađarska, 1998).
• Jugoslovensko-Britanska letnja škola za demokratiju, “Democracy and Social Change”, (Budva, 1998).
• Međunarodni naučni seminar – Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2000, (tema: “The Politics and Political Economy of Contemporary Welfare Capitalism”, Oslo, 2000).

Članstvo u profesionalnim organizacijama
• Zamenik predsednika Programskog saveta za multidisciplinarne master akademske studija “European and International Policies and Crisis Management”, Univerzitet u Beogradu

Znanje stranog jezika
• Engleski jezik (a)

Specijalizacije u inostranstvu
• University of Iowa, Iowa City (USA), školska 2004/2005. u okviru Junior Faculty Development Program (JFDP), American Council, podržanog od State Department (USA), dvanaest meseci
• University of Oxford, Oxford (Great Britain), školska 1990/1991. kao stipendista britanske fondacije Webb Memorial Trust, Ruskin College.

Objavljeni članci
1. „Istočno-azijske vrednosti kao model kulturnog i društvenog razvoja“, Teme, Niš, Br. 1/2014 (januar-mart), str.263-282, UDK 316.7(5-11).
2. „Personalizacija vlasti, populizam i kaudiljizam u Latinskoj Americi”, Srpska politička misao, 1/2014, God. 21, Vol. 43, str. 215-234, UDK 321.64(8).
3. „A Comparative Analysis of Democratisation Process in Mexico and Poland”, Srpska politička misao, 3/2013, God. 20, Vol. 41, str.147-165, UDK 321.7 (72+438).
4. „Federalizam i devolucija kao pretpostavke demokratizacije u podeljenim društvima“, Status, (Magazin za političku kulturu i društvena pitanja), Mostar, Br. 17, proleće 2014, str. 119-129.
5. „Etnifikacija politike u Latinskoj Americi: slučaj Ekvadora i Perua“, Politička misao, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Vol. 51, No. 2/2014, ISSN 0032-3241, UDK 32(05).
6. „Peronizam kao model društvenog i političkog razvoja: savremeni argentinski mit“, Međunarodni problemi, br. 1-2/2014, str. 137-159, UDK: 342.2/.6(82), Biblid Vol. LXVI.
7. „Bezbednosni izazovi u savremenom Meksiku: sprega države sa narko-kartelima“, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, br. 2/2014, ISSN 0354-8872, UDK 343.98.
8. „Suicidni bombaški napadi islamističkih terorističkih organizacija“, Vojno delo, leto/2014, ISSN 0042-8426, UDK 355/359.
9. „POLITIČKI SISTEMI LATINSKE AMERIKE“, Hrestomatija (Priređivač) Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012.
10. „Nacionalna država u ‘zagrljaju’ globalizacijskog Levijatana“, Teme, Niš, Br. 3/2009 (jul-septembar), str. 993-1009, UDK 321.01: 316.32(100) 323.1(100).
11. “Globalizacija i desuverenizacija” Nova srpska politička misao, Beograd, Vol. XVI (2008), No.1-2, str. 189-205, UDK: 316.32:342.22
12. “Ideological, legal and structural profil contemporary parties and party systems”, Srpska politička misao, Beograd, UDK: 329.05God. XV Vol. 21, No. 3-2008, str. 51-64.
13. “Parlamentarna kontrola vlade”, Srpska politička misao, Beograd, UDK 32, God. XV Vol. 20, No. 1-2/2008, str. 117-142, UDK: 342.53:342.51
14. “Political and Institutional Development and Prospects for the Belgian Consociation”, Review of International Affairs, Beograd, ISSN 0486-6096, UDK 327, LIX, No. 1129, January–March 2008, pp. 26-31, UDK: 321.02:321.727:321.011.5 (493)
15. “Demokratizacija Balkana kao faktor i katalizator stvaranja saveza država” u zborniku: Međudržavni forumi za saradnju u Evropi: uporedni modeli, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, ISBN: 978-86-7067-100-3, 2007, str. 240-250.
16. “Savremeni procesi tranzicije i demokratizacije u Jugoistočnoj Aziji”, u časopisu Međunarodna politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Br. 1110, April-Jun 2003, str.75-79.
17. “Partijski sistem Češke Republike u procesu rekonstituisanja i demokratske konsolidacije”, Teme, 3-4/2000, str. 227-256. (UDK 329.051::321.7)
18. “Upoređivanje političkih sistema u delu Dositeja Obradovića”, Zbornik radova Život i delo DOSITEJA OBRADOVIĆA, Srpskaakademija nauka i umetnosti (SANU), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000, str. 165-173.
19. “Savremeni modeli institucionalne konfiguracije vlasti”, Srpska politička misao, br. 1-4/1998, str. 161 – 186 (UDK: 321.7)
20. “Položaj i uloga parlamentarnih odbora u savremenim parlamentima zapadnoevropskih demokratija”, Glasnik prava, knjiga 6 (1997), str. 79-89.
21. “Desnica i levica u postkomunističkim zemljama”, Teme, 3-4/1997, str. 355-367 (UDK: 316.323.73″713″)
22. Odrednica “Militarizam”, Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 663-668.

Recenzije
• Aleksandar Jazić, Reforma lokalne samouprave u državama Višegradske grupe, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013.
• Lidija-Kos Stanišić, Transformacija političkog sustava Gvatemale – od banana republike do najnekvalitetnije demokracije Latinske Amerike, Anali Hrvatskog politološkog društva, Vol. 9, No. 1, Ožujak 2013.

Prikazi
• Milan Matić „Liberalizam, populizam i demokratija”, Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1/1993.
• Najdan Pašić „Istorijski fijasko sistema monoorganizacione hijerarhije – godine raspada (1987-1992)” Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1/1997.

Prisustvo u medijima
• RTS – Duži pregovori, trajnija vlada
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1123878/Du%C5%BEi+pregovori%2C+trajnija+vlada.html

Close Menu